عنوان خبر: فهرست حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 98
تاریخ خبر: 1397/12/25

جدول حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 98

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

حذفیات

نام کتاب

 • فعاليت ها شامل :

نمونه يابی درصفحه 11 - خودکاوی در صفحات 89 ، 90 و 118 - مقايسه در صفحه 91 - ذکر نمونه ها در صفحات 106 ،117 و 129 - تطبيق در صفحات 119 و 151 - همفکری در صفحه 128 - تفکر در آيات در صفحه 130 - بررسی در 131 ، 167 و 180

 

 

 

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی 2)

 

 • پیشنهادها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 187 ، 189
 • یادآوری های در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111
 • شعر صفحه 15
 • پاورقی های کتاب
 • ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
 • گام ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188
 • بیشتر بدانیم در صفحات 23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ، 99 ، 120 تا 122 ، 141 تا 142 ، 153 تا 157 ، 171 ا 172 ، 185 تا 186
 • مطالب نوشته شده در کادر آبی صفحات 8 تا 11 ، 19 تا 21 و 39 تا 49

 

حذفیات

نام کتاب

 • فعاليت ها شامل : بررسی در صفحات 15 ، 30 ، 102 ، 176 ، 190 ، 202 ، جستجو در صفحه 39، راه حل در صفحه 192 ، شناسايی عوامل در صفحه 203 ، تطبیق در صفحات  42 ، 44 ، 88 ، 139 ، خودارزيابی در صفحات 113 ،161 ،178 مقايسه در صفحه 120 ، انديشه در صفحه 138 طبقه بندی در صفحه 189

 

 

 

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی 3)

 

 

 • برای مطالعه ها : صفحات 15 تا 16 ، 28 تا 29 ، 33 تا 35 ، 41 ، 44 تا 46 ، 56 تا 57 ، 65 تا 66 ، 78 ، 90 تا 91 ، 92 ، 99 ، 101 تا 102 ، 120 تا 121 ، 126 تا 129 ، 140 ، 150 ، 162 تا 163 ، 174 ، 181 تا 182 ، 192 تا 195 ، 205 ، 207 تا 212
 • پیشنهادها : صفحات 35 ، 47 ، 57 ، 72 ، 93 ، 106 ، 115 ، 131 ، 141 ، 165 ، 183 ، 195
 • گام ها : صفحات 18 ، 71 ، 107 ، 130 ، 151 ، 166 ، 206
 • یادآوری ها : صفحات 6 تا 7 ، 154 ، 168 تا 169
 • ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب آمده است.
 • پاورقی ها

 

حذفیات

نام کتاب

 • فعاليت ها شامل :

بررسی در صفحات 28 ، 51 ، 59 ، 61 ، 72 ، 96 ،برامه ریزی د صفحه 62 ، پیشنهاد در صفحه 20 ، 29 ، 40 ، 77 ، 88 ، ذکر نمونه ها در صفحه 47 ، خودارزیابی در صفحات 69 ، 36 ، 34 ، 73 ، هم اندیشی در صفحات 93 و 98 ، قایسه در صفحه 33 ، پیام آیایت در صفحه 24 ، یادآوری در صفحه 3

 

معارف اسلامی (دین و زندگی)

 • برای مطالعه : صفحات 10 تا 12 ، 19 تا 20 ، 53 تا 54 ، 63 ، 75 تا 76 ، 95 ، 97 تا 98 ، 99 تا 102 ، 110 تا 138
 • ترجمه هایی که در مقابل آیات قرار دارد
 • پاورقی ها
 • کتاب نامه

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

حذفیات

نام کتاب

 • بخش های الصورالجماليه فی القرآن الکريم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء
 • تمامی متون تحت عنوان  "کیف" در هر ده درس کتاب
 • مبحث اسماء خمسه
 • مبحث "أشعةُ القمـرِالفِضّـيَّـةُ" (جايگاه صفت در ترکيب اضافی)
 • مبحث تطابق عدد و معدود

 

 

عربی 2 کلیه رشته ها (به جز رشته ادبیات و علوم انسانی)

 

 

 
 

حذفیات

نام کتاب

 • نوع تقسيم حال : "حال فعليه و اسميه"
 • مبحث "واو حاليه" / مبحث (ماضی+ ماضی = ماضی بعيد يا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری)
 • نقش "حال" بودن کلمه "وَحدَهُ"
 • فعل مضاعف
 •  اسماء خمسه
 •  پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (أيّ) و (أيّة(
 • بحث توابع (عطف بيان و صفت)
 • متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهد الثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن
 • معتلات مزيد
 • فعل استثنائی "رأی ، يری ، رؤيةً ، رَبه همراه مشتقات آن"
 • معتلات مجهول مانند : قيلَ ، يُـقالُ
 • اعراب تقديری اسم مختوم به ضمير متکلم ی مانند نعمتی
 • تشخيص نوع اعلال و تشخيص ماقبل اعلال
 • تشخيص حروف اصلی در معتلات
 • ذکر نوع مفعول مطلق در "أيضاً ، حقّاً ، جيدّاً ، شُکراً ، سَمعاً و طاعةً ، سُبحانَ الله ِ، مَعاذَ الله ..."
 • نکته های صفحه 61 ( دو نوع حال تا پايان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)
 •  متن داستانی خانواده آقای مجدّی
 • واژه های جديد کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند
 • بخش ملحقات در انتهای کتاب

 

 

 

 

عربی 3 کلیه رشته ها ( به جز رشته ادبیات و علوم انسانی)

 

 

 

 

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

مطالب هم دسته
1397/11/2
1397/11/09
1397/11/09
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/22
1397/11/23
1397/11/29
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/26
1397/12/26
1397/12/26
1398/01/05
1398/01/18
1398/01/20
1398/01/28
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/10
تاریخ امروز
1398/06/30
  ورود به سایت

  دسترسی آسان